L'equip de govern de l'Ajuntament d'Algemesí tenim la ferma convicció que la desafecció en la política és fruït de la desconfiança que molts polítics han generat entre la ciutadania. També pensem que aquesta desafecció pot combatre's amb governs i institucions cent per cent transparents i fent ús d'eïnes de participació que possibiliten la influència dels ciutadans en els processos d'adopció de decisions.

És a dir, creiem que la millor manera d'aconseguir que la ciutadania torne a creure en la política és situant les persones en l'epicentre d'on es prenen les grans decisions. Per això, anem a preguntar als ciutadans d'Algemesí quina és la ciutat que volen per al futur. És un exercici de responsabilitat política i de maduresa democràtica que només pot dur-se a terme si realment hi ha voluntat.

Tot aquest procediment de consulta es regirà mijançant aquesta guia. 

GUIA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017-2018.


La Guia dels Pressupostos Participatius d’Algemesí pretén aconseguir un marc estable perquè les decisions polítiques dels algemesinencs i algemesinenques es realitzen en plena llibertat.

Aquesta guia parteix de la voluntat d’implicar el ciutadà en la vida política local. D’aquesta manera el ciutadà, en el lliure exercici de les seues llibertats, podrà plantejar, manifestar el seu parer i controlar la política local a través dels pressupostos participatius. S’entén que el ciutadà és el major coneixedor de la realitat social d’Algemesí i, per tant, de les necessitats de la localitat.

A través de la present guia es posa de manifest la voluntat fefaent de l’Ajuntament d’Algemesí de democratitzar la política i de no limitar-se exclusivament a l’elecció de representants cada quatre anys. A més, es considera que el bon funcionament del poble no és una tasca exclusivament de l’Administració local, sinó que es necessita la participació ciutadana en els assumptes públics i en la vida col·lectiva de la ciutat.

El propòsit d’aquest ajuntament és que tota la ciutadania es convertisca en protagonista activa de la gestió municipal. Es tracta, en definitiva, que cada algemesinenc puga participar en el dia a dia de la presa de decisions en tot allò que afecta la seua vida. La implicació de la ciutadania en el correcte funcionament del poble no es pot limitar a escollir els seus representants una vegada cada quatre anys en les eleccions municipals. El bon funcionament del poble no és una tasca exclusiva de l’administració municipal, sinó que necessita de la participació decidida de la ciutadania  en els assumptes públics i en la vida col·lectiva del poble.

Amb aquest procés de participació, es pretén instrumentalitzar una eina de participació ciutadana que permeta que el poble puga expressar la seua opinió. Així, els responsables, que són els que prenen les decisions públiques, coneixeran les seues opinions i els seus suggeriments i podran actuar tenint en compte el que volen. No es tracta d’un procés de referèndum local de caràcter rígid i formalista, sinó d’activar una via més de foment de la participació ciutadana en el marc genèric de facilitar aquesta activitat cívica segons l’article 69, de la Llei 7/1985, reguladora de bases de règim local.

Des de principis de setembre l’alcaldessa i el regidor de Participació Ciutadana convocaran la comissió reguladora i aquesta, durant els mesos de setembre i octubre, depenent de la conjuntura i els contratemps que vagen sorgint, decidiran que fer si hi ha alguna cosa de caràcter urgent.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1

1. La present Guia de Pressupostos Participatius és aplicable:

a) Als pressupostos participatius de la Corporació Local d’Algemesí.

TÍTOL I

DISPOSICIONS COMUNES PER ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS D’ALGEMESÍ PER A LA PARTICIPACIÓ

CAPÍTOL I

PARTICIPACIÓ ACTIVA EN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS D’ALGEMESÍ

Article 2

 1. La participació en la votació dels pressupostos participatius correspon, a títol individual, a totes les persones empadronades a Algemesí majors de 16 anys abans del moment de la votació dels pressupostos participatius.

 2. Les associacions locals que es troben inscrites en el Registre d’Associacions  podran presentar propostes en aquest procés. Però a nom individual.

Article 3

La participació en els pressupostos participatius es podrà fer presencialment o de forma telemàtica.

Ningú podrà votar més d’una vegada el mateix pressupost participatiu.

Article 4

Ninguna persona pot ser obligada o coaccionada sota cap pretext en l’exercici de participació en els pressupostos participatius d’Algemesí, ni tampoc delegar el seu vot.

CAPÍTOL II

PARTICIPACIÓ PASSIVA EN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS D’ALGEMESÍ

Article 5

Són elegibles les propostes de les associacions (a títol individual) i les de les persones empadronades a Algemesí majors de 16 anys abans de la votació en els pressupostos participatius, i que no pertanyen a la comissió reguladora.

CAPÍTOL III

ORGANITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PRESSUPOST PARTICIPATIU D’ALGEMESÍ

SECCIÓ I. COMISSIÓ REGULADORA

Article 6

1. La Comissió Reguladora té per finalitat garantir, en els termes de la present guia, la transparència i l’objectivitat del procés dels pressupostos participatius i del principi d’igualtat, sense oblidar que és la impulsora i la que gestiona el procés participatiu. Aquesta comissió podrà modificar o estimar convenient qualsevol canvi de la present guia de pressupostos participatius d’Algemesí en cas d’urgència o necessitat. Totes les modificacions han de ser per unanimitat.

Article 7

1. La Comissió serà la que impulse i gestione el procés participatiu. Estarà formada per:

 1. L’alcalde/essa de la ciutat

 2. El regidor de Participació Ciutadana

 3. Un representant de cada grup polític

 4. El titular de la Intervenció

 5. El titular de Secretaria

 6. El titular de Tresoreria

SECCIÓ II. MESA O SECCIÓ PARTICIPATIVA

Article 8

La mesa o secció participativa estarà formada per un membre del Cos de Seguretat Local i, voluntàriament, per membres amb representació política.

 

CAPÍTOL IV

EL CENS PARTICIPATIU

Article 9

 1. El cens participatiu conté els requisits per a participar en aquest procés de pressupostos participatius.

 2. El cens participatiu està compost per les persones que estiguen empadronades a Algemesí majors de 16 anys abans del moment de la votació dels pressupostos participatius.

 3. A més del nom i cognom, l’única dada necessària per a la identificació del participant en l’acte de votació serà el document que n’acredite la identitat.

CAPÍTOL V

REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU

Article 10

1. La junta de Govern, i en aquest cas l’Alcaldia, tenen la potestat per convocar aquesta Guia.

 

CAPÍTOL VI PROCEDIMENT PARTICIPATIU

Article 11

 1. L’enviament de propostes es farà a través de la pàgina <Algemesiparticipa.es>  o per registre d’entrada i seran dirigides al regidor de Participació.

 2. Una vegada finalitzat el termini de presentació de propostes, el personal tècnic de l’ajuntament passarà el filtre de viabilitat juridicoeconòmica atenent als criteris següents:

 • Ser un projecte de ciutat

 • Ser de competència municipal

 • No contradir els plans aprovats

 • Ser realitzables tècnicament

 • Ser viables econòmicament

 • Respectar el marc jurídic i legal existent

 • Ser considerada una inversió

 • No condicionar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear dependència

 • No poden preveure subvencions a entitats ni el finançament de projectes no municipals ja existents

 

 1. Cada un dels consells de participació de la nostra ciutat elegirà una proposta atenent als criteris següents:

 • Visió de ciutat i equilibri territorial

 • Màxim nombre de necessitats satisfetes

 • Inclusió social i diversitat de col·lectius

 • Equitat social, de gènere i sostenibilitat ambiental

 • Facilitat d’execució

4. Les propostes elegides pels consells seran les que finalment passaran al procés de votació.

Article 12

 1. El lloc físic de la votació serà l’ajuntament i altres punts de votació amb accés a Internet que es publicitaran abans del dia de la votació (exemple: biblioteca, poliesportiu, piscina coberta, Informació i Turisme del mercat municipal). El període de votació serà d’una durada de cinc dies, des de les 9.00 fins a les 21.00 hores a l’ajuntament, i en la resta d’instal·lacions en l’horari d’obertura al públic, de dilluns a divendres.

 2. La votació telemàtica es podrà efectuar a qualsevol hora del dia durant un període més ampli.

Article 13

1. Una vegada acabada la votació, l’equip de govern junt amb la Comissió Reguladora confirmaran el resultat.

Article 14

1. Les persones incloses en l’article 2.1 de la present guia podran votar fins a un màxim de 3 propostes. Totes tindran el mateix valor.

Article 15

1. La proposta més votada serà l’elegida i la que l’equip de govern a través dels pressupostos la durà a terme. Depenent de la dotació financera es podran realitzar les altres propostes segons hagen sigut votades.

 

CAPÍTOL VII

DOTACIÓ FINANCERA

Article 16 

 1. La dotació financera per l’execució de les propostes que isquen votades serà d’un total de 200.000 euros del pressupost en inversions.

 2. Les propostes seran executades en ordre descendent de vots fins a arribar a la màxima dotació financera (200.000 euros), aplicable a una sola obra de 200.000 euros o en diverses obres amb un cost total igual o menor que la dotació financera abans establida en l’article 16.1.